KBT

Kognitivno bihejvioralna terapija.

Šta je KBT?

Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT) predstavlja psihoterapijski modalitet koji je nastao integracijom kognitivne  sa jedne i bihejvioralne terapije sa druge strane. Obje predstavljaju psihološke principe čiji su osnovni postulati izvedeni iz teorija učenja, eksperimentalne psihologije, evolucione psihologije i drugih naučnih disciplina koji se bave proučavanjem ljudskog ponašanja.

Rodonačelnici kognitivne terapije, Albert Elis i Aron Bek gotovo u isto vrijeme objavljuju 60-tih godina prošlog vijeka svoje prve radove, nezavisno jedan od drugog. Elis je inicirao racionalno emotivnu terapiju, kroz formulaciju tzv A-B-C modela.

Bek je u to vrijeme proučavao obrasce razmišljanja kod depresivnih pacijenata i došao do zaključka da ono što je gotovo zajedničko  kod svih oboljelih od depresije negativno vidjenje: sebe, svijeta oko sebe i budućnosti. Ovaj kognitivni obrazac predstavlja tzv. kognitivni trijas depresije.

Bihejvioralna terapija daje prednost mjenjanju načina ponašanja, a kognitivna mjenjanju načina razmišljanja iako ne isključuju jedna drugu.

Medjutim, u tretmanu raznih psiholoških i psihijatrijskih poremećaja pokazalo se da kombinacija oba ova pristupa daje bolje rezultate nego “izolovani” oblik bilo kognitivne ili bihejvioralne terapije. Tako da  od 80-tih i 90-tih godina XX vijeka nastupaju trendovi integracije kognitivne i bihejvioralne terapije

Cilj kognitivno bihejvioralne terapije je da se izmjenom disfunkcionalnih misli i sprečavanjem maladaptivnog  ponašanja, a   učenjem novog adaptivnog oblika ponašanja redukuju simptomi i patološki sadržaji određenog psihološkog ili psihijatrijskog poremećaja.

KBT je direktivna,strukturisana,vremenski ograničena terapija (prosjek od 8-20 seansi), usmjerena na simptome, sadašnjost i budućnost, u kojem i terapeut i pacijent imaju aktivno učešće.

Klinička praksa i istraživanja su pokazala da su indikacije za primjenu KBT odredjene efikasnošću ove terapije,pa se izdvajaju:

▪Anksiozni poremećaji(panični poremećaj,generalizovani anksiozni poremećaj,fobije-agorafobija,jednostavna fobija,socijalna fobija,opsesivno-kompulzivni poremećaj,hipohondrija,posttraumatski stresni poremećaj)

▪Poremećaji raspoloženja(distimija,unipolarna depresija,bipolarni poremećaj)

▪ Seksualni poremećaji

▪ Poremećaji ishrane

▪ Konverzivni poremećaji

▪Psihoze(kao pomoćno sredstvo i dopunska terapija)

▪ Bolesti zavisnosti

▪ Poremećaji ličnosti

▪ Somatske tegobe (hronični bolni sindrom)

Poremećaji ponašanja kod djece i adolescenata, poremećaji u partnerskim i bračnim relacijama.

Ono sto je značajno u KBT jeste sto klijent ovladava tehnikama i uči se vještinama kako bi doprinio ukljanjanju ili pak smanjenju određenih simptoma, te podsticao licni rast i razvoj, što doprinosi poboljšanju kvaliteta života na ličnom , te profesionalnom planu.

  • Poremećaji raspoloženja
  • Seksualni poremećaji
  • Poremećaji ishrane
  • Konverzivni poremećaji
  • Psihoze
  • Bolesti zavisnosti
  • Poremećaji ličnosti
  • Somatske tegobe